The 7th International Conference in Information Science and Information Literacy
Sibiu, 13-15 April 2016
http://bcu.ulbsibiu.ro/conference/

Conclusions

The 7th International Conference in Information Science and Information Literacy in Romania was organized between 13-15 April 2016 in Sibiu by:
- The University Lucian Blaga of Sibiu through The University Library, in collaboration with
- The University Library Bayreuth, Germany,
- Evangelic Academy Transylvania Sibiu,
- Faculty of Letters and Arts, Department of Romance studies,
- Department of Computer Science and Electrical Engineering from the Faculty of Engineering of the University of Sibiu, with
- VISMA Sibiu.
Note that the action was co-financed by the City Council and the Mayor of Sibiu, the event is supported by the Sibiu County Council and Land Kärnten.

The goal of this conference was to provide specialists in librarianship and information science the possibility of presenting research results in an atmosphere of high academic value.
The event was attended by some distinguished guests: Daniel Lorenzer (University of Passau, Germany), Manuel Stubecke (Evangelical Academy Transylvania), Dr. Roman Paziuk (Yuriy Fedkovych Czernowitz National University), Dipl. Biol. Ralf Brugbauer (University Library of Bayreuth, Germany), Denis Vincek (Zlatar, Croatia) - who presented the results either in the plenary conference either three workshops in the program, which enjoyed great success.

First workshop, led by Manuel Stubecke, focused on drafting press releases for various platforms tailored usual, the second, held by  Daniel Lorenzer, was entitled Search and find - more than google. The use of keywords and metasearch engines, and the third workshop, My Library in images. 1 on 1 with photography for public communication, was presented by Dr. Roman Paziuk. All workshops were attended by students, master and PhD students of librarianship and information science and journalism and the data delivered was very accurate and comprehensive, generating feed-back from the audience.
The papers presented were of great importance, starting with topics such as interactive reading experience and virtual reality applications, self censorship in communication management for public relations or the use of WEKA framework in document classification.

The contributions of Lucian Blaga University Library, were noticeable and involved two objectives, the first being a set of presentations: project on digital library Europeana Cloud 2013-2016 Collections; Das Ziel and Das Neue Ziel in Brasov - avant-garde journals; Medieval illuminated manuscripts in the world in the universe of informational literature; manuscript - books on parchment of the Crusades.
The second goal of the team in question was the presentation of an ongoing project, called “The history and development of transport traditional and modern in the city”, project, entitled Traditional means of communication and transport - from preservation promoting its heritage: digitization between necessity and challenge, co-funded by the City Council and the City Sibiu has several levels of conducted and the novelty of the theme of particular interest, activating and motivating the target audience.
The conference this year has not only further thematic status of the previous years, it qualifies as a landmark academic conferences being organized on this topic in the coming years.
Thank you all for your contributions and see you at the next edition, have joy and precious results in all your activities!

(Romanian)
Între 13 şi 15 aprilie 2016 a avut loc a VII-a Conferinţă Internaţională din România în Ştiinţa Informării şi Cultura Informaţiei, organizată la Sibiu de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) prin Biblioteca Universității, în colaborare cu Biblioteca Univesităţii din Bayreuth, Germania, Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Departamentul de Studii Romanice, Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică din cadrul Facultăţii de Inginerie a ULBS, împreună cu VISMA Sibiu.  De reţinut că acţiunea a fost cofinanţată de Consiliul Local şi Primăria Sibiu, evenimentul fiind susţinut de Consiliul Judeţean Sibiu și de Landul Carinția – Austria.
Scopul şi, totodată, menirea acestei a VII-a conferinţe a fost acela de a oferi specialiştilor în biblioteconomie şi ştiinţa informării posibilitatea prezentării rezultatelor cercetărilor într-o atmosferă de înaltă ţinută academică.
Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unor distinşi oaspeţi: Daniel Lorenzer (Universitatea din Passau, Germania), Manuel Stubecke (Academia Evanghelică Transilvania), Dr. Roman Paziuk (Universitatea Naţională din Cernăuţi), Dipl. Biol. Ralf Brugbauer (Biblioteca Universităţii din Bayreuth, Germania), Denis Vincek (Zlatar, Croaţia)  – care şi-au prezentat rezultatele fie în plenul conferinţei, fie în cele trei workshopuri incluse în program , care s-au bucurat de un real succes.

Primul workshop, susținut de Manuel Stubecke, a avut ca temă Redactarea comunicatelor de presă adaptate pentru diferite platforme uzuale, cel de al doilea, avându-l invitat pe Daniel Lorenzer, a fost intitulat Căutând și găsind – mai mult decât Google. Utilizarea cuvintelor cheie și a motoarelor de căutare, iar al treilea workshop, intitulat Biblioteca mea în imagini.
Fotografia pentru comunicarea publică, a fost prezentat de Dr. Roman Paziuk. La toate au fost prezenți studenți, masteranzi, doctoranzi de la biblioteconomie și știința informării, de la jurnalism și nu numai.

De asemenea, la conferinţă au participat cu lucrări şi specialişti români în domeniu, pe lângă cei de la Biblioteca Universităţii Lucian Blaga participând atât colegi de la alte facultăţi ale Universităţii din Sibiu, cât şi invitaţi de la Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnice din Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti sau Biblioteca Academiei Române.

Un spaţiu special se cuvine rezervat contribuţiilor colectivului Bibliotecii Universităţii Lucian Blaga, care şi-a propus două obiective, primul dintre acestea fiind un set de prezentări: proiectul privind colecţiile digitale ale bibliotecii în Europeana Cloud 2013-2016; jurnalele de avangardă Das Ziel şi Das Neue Ziel din Braşov; din lumea manuscriselor medievale miniate în universul literaturii informaţionale; cărţi-manuscris pe pergament din vremea cruciadelor.
Al doilea obiectiv al colectivului în discuţie a constituit prezentarea unui proiect în desfăşurare, pe care iniţiatorii l-au intitulat Istoria şi evoluţia mijloacelor de transport tradiţional şi modern în zona Sibiului, proiect care, sub titlul Mijloace tradiționale de comunicație și transport – de la prezervarea patrimoniului la promovarea acestuia: digitizarea între necesitate și provocare, cofinanțat de Consiliul Local şi Primăria Sibiu, are mai multe paliere de desfăşurate, iar prin ineditul temei alese, prezintă un interes aparte, activând şi motivând publicul-ţintă.
Conferința din anul acesta nu are doar statut de continuare tematică a celor din anii precedenți, ci se califică drept reper academic pentru conferințele ce se vor organiza pe acest subiect în anii ce vin.

http://bcu.ulbsibiu.ro/conference/
E-mail: bcu.referinte@ulbsibiu.ro


Deschiderea conferintei

Prezentarea proiectului "Istoria si evolutia mijloace de transport din Sibiu"Workshop I - Manuel STUBECKE - Writing of press releases adapted on the different popular platforms

Workshop II - Daniel LORENZER - Search and find - more than google. The use of keywords and metasearch engines

Workshop III - Dr. Roman PAZIUK - My Library in images. 1 on 1 with photography for public communication